Deklaracja dostępności MOSiR Kraśnik

MOSiR Kraśnik zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MOSiR Kraśnik.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-08-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – będą sukcesywnie uzupełniane
 • Treść nietekstowa – treści umieszczane na stronie mogą nie zawierać opisów alternatywnych bądź mogą być uzupełniane automatycznie (w wyniku działania oprogramowania), generując niepotrzebne informacje.
 • Informacje i relacje – portal jest coraz to ulepszany pod kątem semantyki oraz hierarchii kodu HTML. Istnieją jednak pewne nieprawidłowości, które staramy się bieżąco wykluczać.
 • Odstępy w tekście – oprogramowanie jest ciągle rozwijane celem uzyskania większej dostępności. Na chwilę obecną użytkownik może zmienić rozmiar czcionki, natomiast operacje dotyczące wysokości linii czy też zmiany odstępu są na ten moment wprowadzane do funkcjonalności systemu.
 • Podczas wprowadzania danych – system wyszukuje informacje natychmiast po wpisaniu danych. Usprawnienia oprogramowania mają na uwadze wprowadzenie formy ostrzeżenia o zmianie, zanim odwiedzający zacznie korzystać z komponentu.
 • Parsowanie – ze względu na użycie oprogramowania, kod HTML może posiadać błędy powstałe w wyniku automatyzacji pewnych działań podejmowanych na stronie internetowej.
 • Komunikaty o stanie – użytkownik otrzymuje informacje na temat wyświetlenia komunikatu na stronie z niepełnym wykorzystaniem znaczników ARIA.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-11-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-11-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Tomiło.
 • E-mail: biuro@mosir-krasnik.pl
 • Telefon: 81 825 15 78

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor MOSiR w Kraśniku
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 2
  23-210 Kraśnik
 • E-mail: biuro@mosir-krasnik.pl
 • Telefon: 81 825 15 78

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku zlokalizowana jest przy ul. Żwirki i Wigury 2.
Pozostałe obiekty znajdują się przy u. Żwirki i Wigury 2 w Kraśniku:
– Stadion piłkarsko – atletyczny,
– Skatepark,
– Basen kryty,
– Basen odkryty.

1. Główny budynek – niedostępny (w przebudowie)
Administracja pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 – (tymczasowa siedziba administracji znajduje się w budynku CKiP Kraśnik, Al.Niepodległości 44)
Do budynku nie ma zapewnionego podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W budynku brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku znajduje się parking, na którym wyznaczone są trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
2. Stadion piłkarsko – atletyczny
Na trybunach przy spikerce brak wyznaczonych miejsc dla wózków dla osób niepełnosprawnych.
Dla komunikacji między trybunami brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.
3. Basen kryty – niedostępny (w przebudowie)
4. Basen odkryty – niedostępny (wyłączony na czas przebudowy budynku administracyjnego i basenu krytego).
Wejście główne przez budynek od strony parkingu od ul. Łożyskowej.
Do basenu odkrytego jest zapewniony od ul. Żwirki i Wigury podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Na terenie basenu odkrytego brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie basenu krytego nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Kraśnik
W Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji powołany został koordynator oraz zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno–komunikacyjnej w następującym składzie:
przewodniczący zespołu – koordynator ds. dostępności – Rafał Tomiło,
zastępca przewodniczącego – Krzysztof Ślusarz,
członek zespołu – Anna Zych,
członek zespołu – Katarzyna Łukomska.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:

 • wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,
 • identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,
 • monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
 • przedstawianie Burmistrzowi Miasta bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://bip.brpo.gov.pl/