Deklaracja dostępności Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mosir-krasnik.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-11-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-11-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-11-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Babisz.
 • E-mail: biuro@mosir-krasnik.pl
 • Telefon: 81 825 15 78

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 2
  23-210 Kraśnik
 • E-mail: biuro@mosir-krasnik.pl
 • Telefon: 81 825 15 78

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku zlokalizowana jest przy ul. Żwirki i Wigury 2.
Pozostałe obiekty znajdują się przy u. Żwirki i Wigury 2 w Kraśniku:
– Stadion piłkarsko – atletyczny,
– Skatepark,
– Basen kryty,
– Basen odkryty.

1. Główny budynek – basen kryty
Administracja pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Do budynku jest zapewniony podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku znajduje się parking, na którym wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
2. Stadion piłkarsko – atletyczny
Na trybunach przy spikerce brak wyznaczonych miejsc dla wózków dla osób niepełnosprawnych.
Dla komunikacji między trybunami brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.
3. Basen odkryty – niedostępny (ww remoncie).
Wejście główne przez budynek od strony parkingu od ul. Łożyskowej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Strona posiada funkcję dostosowania wielkości czcionki
 • Strona posiada funkcję dostosowania czytelności czcionki
 • Strona posiada funkcję zmiany kontrastu elementów graficznych strony
 • Strona posiada funkcję zmiany szerokości odstępu między literami w tekście
 • Strona posiada funkcję zatrzymania animacji
 • Strona posiada funkcję zmiany wysokości linii i wyrównania tekstu
 • Strona posiada funkcję zmiany wielkości kursora
 • Strona posiada funkcję podświetlania linków
 • Strona posiada funkcję skip content podczas obsługi strony za pomocą klawiatury
 • Elementy na stronie są podświetlane ramką podczas obsługi strony za pomocą klawiatury

Inne informacje i oświadczenia

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Kraśnik
W Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji powołany został koordynator oraz zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno–komunikacyjnej w następującym składzie:
przewodniczący zespołu – koordynator ds. dostępności – Krzysztof Babisz,
zastępca przewodniczącego – Krzysztof Ślusarz,
członek zespołu – Anna Zych,
członek zespołu – Katarzyna Łukomska.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:

 • wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,
 • identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,
 • monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
 • przedstawianie Burmistrzowi Miasta bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://bip.brpo.gov.pl/